โรงเรียน ในฝันของเด็กๆหลายๆคน ใส่ชุดนอกไปเรียนได้ ไม่ต้องห่วงเกรด !

โรงเรียน ในฝันของเด็กๆหลายๆคน ใส่ชุดนอกไปเรียนได้ ไม่ต้องห่วงเกรด !

อิจฉาเด็กๆในยุคนี้มากเลย โดยเฉพาะตอนนี้มี โรงเรียนที่ใส่ชุดธรรมดาไปเรียนได้ ไม่ต้องห่วงเกรด คือ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ Thammasat Secondary School ที่เพิ่งเปิดการเรียนการสอนได้วันที่ 15 ส.ค. ที่ผ่านมาและปีการศึกษา 2560 เป็นปีแรก ในระดับมัธยมศึกษา มีอาจารย์ประมาน 30 ท่าน ซึ่ง โรงเรียน นี้ตั้งอยู่ใกล้กับคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต
ซึ่งโรงเรียนนี้ไม่ต้องแต่งชุดนักเรียนไปโรงเรียนทุกวัน ใส่เป็นชุดไปรเวทเพื่อสะดวกต่อการทำกิจกรรม และมียูนิฟอร์มเฉพาะของโรงเรียน คือ เสื้อยืดคอโปโล ที่มีตราธรรมจักรอยู่ที่กระเป๋าด้านซ้าย ใส่เฉพาะวันจันทร์กับวันพฤหัสบดี และวันที่โรงเรียนมีกิจกรรมพิเศษเท่านั้น

โรงเรียน

มีหลักสูตร 5 กลุ่มประสบการณ์
1. กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้มนุษย์และสังคม
2. กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
3. กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้สุนทรีย์ทางศิลปะ
4. กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้การสื่อสารและภาษา
5. กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้สุขภาพและสุขภาวะ
โดยสิ่งที่เด็กจะได้ คือ การทำงานร่วมกัน เรียนรู้ ลงมือทำ ไม่จำกัดอยู่ในห้องเรียน ฝึกสังเกต ฝึกตั้งคำถาม ทำให้เด็กมีความสุข ตื่นเต้น อยากรู้ สงสัย และสามารถค้นหาความรู้ได้ด้วยตัวเอง และผู้ปกครองสามารถมีส่วนรวมในการเรียนกับลูกๆ ได้
และอีกเรื่องสำคัญคือเกรด ตัวบงบอกการประเมินระดับความรู้ของเด็ก สำหรับโรงเรียนนี้ ไม่ได้วัดที่เกรด 4 แต่เป็นคำอธิบายผลให้ผู้ปกครองได้รับทราบความก้าวหน้าของเด็ก และถ้านักเรียนต้องการนำผลประเมินไปสมัครเพื่อเข้าศึกษาที่อื่น ทางโรงเรียนก็สามารถออกผลประเมินมาเป็นเกรดได้
การประเมินเพื่อพัฒนาผู้เรียน (Formative Assessment) โดยจำแนกเป็น ๓ ระดับ คือ

การประเมินก่อนกิจกรรมการเรียนรู้ ผ่านกระบวนการพูดคุยสนทนาหรือใช้แบบทดสอบ เพื่อประเมินความรู้ความเข้าใจก่อนกิจกรรมการเรียนรู้ เก็บข้อมูลและค้นหาว่า ผู้เรียนรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับสิ่งที่จะเรียน สิ่งที่รู้ถูกต้องหรือไม่ หรือใช้เพื่อหาสาเหตุของปัญหาหรืออุปสรรคต่อการเรียนรู้ของผู้เรียนรายบุคคล เพื่อปรับปรุงให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาและเรียนรู้ขั้นต่อไป

การประเมินระหว่างกิจกรรมการเรียนรู้ เป็นการประเมินเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพในการเชื่อมโยงการเรียนรู้สู่การพัฒนาตนเอง เช่น การให้ข้อแนะนำข้อสังเกตในการนำเสนอผลงาน การพูดคุยระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนเป็นกลุ่มหรือรายบุคคล การสัมภาษณ์ ตลอดจนการวิเคราะห์ผลงาน
การประเมินหลังการเรียนรู้ เน้นกระบวนการสะท้อนการเรียนรู้หรือสรุปบทเรียนร่วมกัน ด้วยกระบวนการ AAR (After Action Reflection) เพื่อให้ครูผู้สอนและผู้เรียนทบทวนผลการพัฒนาของตน เพื่อนำผลไปออกแบบกระบวนการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับผู้เรียนทั้งรายบุคคล รายกลุ่ม และรายชั้นเรียน และเพื่อใช้เป็นข้อมูลในการเปรียบเทียบกับการประเมินก่อนการทำกิจกรรมการเรียนรู้

 

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

โรงเรียน

ขอบคุณข้อมูลจาก เฟสบุ๊กโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

Sharing is caring!

bedava bahis